Regulamin korzystania z jachtów przez osoby zrzeszone

Poniżej regulamin, przeznaczony do konsultacji. Do końca marca można zgłaszać swoje uwagi do sekretariatu w formie pisemnej, ustnej, telefonicznej i e-mailowej.

REGULAMIN

korzystania z jachtów Yacht Klubu Stal Gdynia przez osoby zrzeszone ,

§ 1

Regulamin określa zasady korzystania z jachtów Yacht Klubu Stal Gdynia przez osoby zrzeszone

§ 2

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1. Klubie lub YKS Gdynia – rozumie się przez to Yacht Klub Stal Gdynia,

2. Jachtach – rozumie się przez to jachty będące własnością lub we władaniu Yacht Klubu

Stal Gdynia

3. Osoby zrzeszone – rozumie się przez to osoby przynależące do Yacht Klubu Stal Gdynia

na zasadach określonych w statucie Yacht Klubu Stal Gdynia

4. Wypożyczający – rozumie się przez to osoby zrzeszone w YKS Gdynia chcące skorzystać

z jachtu

5. Rejs klubowy – rozumie się przez to rejs organizowany przez osoby stowarzyszone w YKS

Gdynia

§ 3

W celu zarezerwowania terminu wypożyczenia jachtu należy dokonać wpłaty kaucji w wysokości równowartości kosztów postoju jachtu w okresie planowanego wypożyczenia, płatnej do 6 tygodni przed datą rozpoczęcia rejsu lub w dniu rezerwacji. Zwrot kaucji nastąpi w dniu zakończenia rejsu po przekazaniu jachtu do YKS Gdynia. Nie wpłacenie kaucji w wyznaczonym terminie będzie skutkować wykreśleniem rejsu z kalendarza. Wpłata kaucji nie dotyczy opiekunów jachtów.

§ 4

Rezerwacji terminu należy dokonywać na spotkaniu kapitanów w wyznaczonym terminie przez władze YKS Gdynia zwykle w pierwszym kwartale każdego roku.

W przypadku rezerwacji po tym terminie pierwszeństwo będą miały rejsy komercyjne z

których YKS Gdynia czerpie środki na utrzymanie jachtów, włącznie z możliwością wykreślenia rejsu klubowego z kalendarza.

§ 5

W przypadku rezygnacji z wypożyczenia jachtu w terminie od 6 tygodni do dnia rozpoczęcia wypożyczenia jachtu, YKS Gdynia potrąca 100% kwoty kaucji na poczet kosztów postoju jachtu w marinie. W przypadku rezygnacji z wypożyczenia w terminie do 6 tygodnia YKS Gdynia zwraca 100% kaucji. YKS Gdynia zwraca całą kwotę, niezależnie od terminu, jeżeli osoba rezygnująca z wypożyczenia znajdzie osobę chcącą wyczarterować ten sam jacht w tym samym terminie.

§ 6

Osoby zrzeszone YKS Gdynia ubiegający się o wypożyczenie nieodpłatne jachtu muszą do dnia rozpoczęcia czarteru wypracować limit godzin społecznych na rzecz Klubu (20 godzin) oraz mieć opłacone składki klubowe. Warunek ten obowiązuje bez względu na długość rejsu. W przypadku nie odpracowania godzin społecznych na rzecz klubu należy wpłacić do kasy YKS Gdynia równowartość ilości nie odpracowanych godzin pomnożonych przez 20zł (np.

20 godzin x 30zł = 600zł)

§ 7

Osoby zrzeszone w YKS Gdynia mają prawo do odbycia nieodpłatnie jednego maksymalnie 2 tygodniowego rejsu. Za każdy kolejny rejs wypożyczający ma obowiązek opłacić w kasie klubu 50% wartości czarteru jachtu. Ograniczenie to nie dotyczy opiekunów jachtów oraz pływań weekendowych.

§ 8

W przypadku płynięcia w rejs klubowy osoby nie zrzeszonej z YKS Gdynia ma ona obowiązek zapłacić do kasy klubu:

– 100% wartości czarteru przydającego na jedną koje gdy ilość załogi zrzeszonej z YKS

Gdynia nie przekracza 50%

– 50% wartości czarteru przydającego na jedną koje gdy ilość załogi zrzeszonej z YKS

Gdynia przekracza 50%

Nie dotyczy 1 osoby z najbliższej rodziny.

§ 9

Przekazanie jachtu odbywa się na podstawie Protokołu Przekazania Jachtu podpisanego w dwóch egzemplarzach przez przedstawiciela YKS Gdynia oraz wypożyczającego(jeden dla YKS Gdynia, drugi dla Wypożyczającego),

§ 10

W sprawach spornych, wynikłych przy przekazaniu jachtu należy zwrócić się do zarządu

Klubu.

§ 11

Ilość osób w czasie rejsu nie może być mniejsza niż 2 osoby i większa niż wpisana do karty bezpieczeństwa danego jachtu.

§ 12

Wypożyczający ma obowiązek należycie dbać o stan techniczny jachtu oraz bezpieczeństwo jachtu i jego załogi.

§ 13

Wszelkie zauważone uszkodzenia jachtu oraz braki w wyposażeniu powinny zostać wpisane do Protokołu Przekazania Jachtu. Kosztem usterek, które uszły uwadze wypożyczającemu rozpoczynającego rejs przy przekazaniu jachtu, obciąża się Wypożyczającego rozpoczynającego rejs.

§ 14

W przypadku awarii lub usterek uniemożliwiających dalsze pływanie, wypożyczający ma obowiązek skontaktować się z władzami YKS Gdynia i stosować się do jego poleceń. ,

W przypadku gdy awaria lub inna usterka uniemożliwiająca pływanie nastąpi z winy wypożyczającego, bądź wypożyczający nie będzie się stosował to poleceń władz YKS Gdynia, kosztami naprawy zostanie obciążony wypożyczający. W przypadku nie pokrycia kosztów naprawy przez wypożyczającego potrącone zostaną z kaucji.

§ 15

W przypadku przekazania przez wypożyczającego jacht w stanie uniemożliwiającym dalszą eksploatację, wypożyczający obok pokrycia kosztów uszkodzeń jachtu, zobowiązany jest do pokrycia kosztów poniesionych przez YKS Gdynia na skutek wyłączenia jachtu z eksploatacji.

§ 16

Przekazując jacht, wypożyczający kończący rejs winien zostawić na jachcie porządek, w innym przypadku, potrącona zostanie z kaucji wypożyczającego kończącego rejs kwota

150zł, przekazana na rzecz pokrycia kosztów sprzątania.

§ 17

Wypożyczający jacht ma obowiązek zapoznać się z niniejszym regulaminem oraz go zaakceptować i przestrzegać co potwierdza swoim podpisem.

§ 18

W uzasadnionych przypadkach, na wniosek wypożyczającego, Zarząd YKS Gdynia może podjąć decyzję o odstąpieniu od regulaminu. Wniosek na piśmie wraz z uzasadnieniem będzie rozpatrzony przez zarząd Klubu w ciągu 14 dni od daty wpływu. W szczególności dotyczy to sytuacji losowych uniemożliwiających wypożyczenie (śmierć bliskiej osoby itp.).

§ 19

Dokumenty niezbędne przy przekazywaniu jachtu to:

1. Spis wyposażenia jachtu,

2. Ważny dowód rejestracyjny jachtu lub potwierdzona kopia,

3. Ważna polisa ubezpieczeniowa jachtu lub jej kopia,

4. Postanowienie Ogólne z firmą ubezpieczeniową o postępowaniu w przypadku awarii lub uszkodzenia jachtu,

5. Instrukcja obsługi silnika,

6. Protokół przekazania jachtu.

zarząd YKS Gdynia

Top