Gdynia 2005

STATUT
YK STAL GDYNIA
delimiter image
Rozdział 1.

Postanowienia ogólne.

§1.

Stowarzyszenie utworzone na mocy niniejszego statutu nosi nazwę Yacht Klub Stal Gdynia zwane w skrócie Y.K.S.

§2.

Yacht Klub Stal Gdynia zwany dalej Stowarzyszeniem posiada osobowość prawną.

§3.

Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą jego

władz jest miasto Gdynia.

§4.

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o podobnym profilu działania.

§5.

 

Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy prawo o Stowarzyszeniach, ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niniejszego statutu.

§6.

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.

§7.

1,Stowarzyszenie używa godła i pieczęci, którą jest okrągła stylizowana sylwetka żaglowca, z umieszczonymi na niej literami Y.K.S. po środku.

2.Godło i pieczęć stowarzyszenia podlegają ochronie prawnej.

Rozdział 2.

Cel i środki działania.

§8.

Celem Stowarzyszenia jest upowszechnianie i działalność wspierająca rozwój kultury żeglarskiej społeczeństwa, a w szczególności:

1. uprawianie i propagowanie żeglarstwa sportowego i turystycznego oraz innych sportów,

2. działalność wspierającą technicznie, szkoleniowo oraz informacyjnie rozwój żeglarstwa,

3. tworzenie warunków dla powszechnego uprawiania żeglarstwa oraz innych sportów na rzecz ogółu społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży,

4. działalności mającej na celu podnoszenie umiejętności żeglarskich,

5. podtrzymywania tradycji morskich,

6. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,

7. upowszechniania zasad etykiety żeglarskiej oraz dobrych obyczajów morskich,

8. propagowanie krajoznawstwa morskiego oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,

9. realizację innych celów ze sfery zadań publicznych z ukierunkowaniem na działalność statutową Stowarzyszenia.

§9.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1. użytkowanie siedziby Y.K.S. znajdującej się w Gdyni,

2. zarządzanie użytkowanym gruntem, nieruchomością oraz użytkowanym lub posiadanym sprzętem,

3. prowadzenie odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego,

4. współdziałanie z innymi organizacjami, instytucjami, osobami prawnymi i fizycznymi

5. organizowanie szkolenia na stopnie żeglarskie i zakresie innych sportów wodnych,

6. organizowanie i branie udziału w imprezach żeglarskich oraz innych o charakterze sportowym, turystycznym i szkoleniowym,

7. branie udziału w organizacji rejsów morskich i śródlądowych,

8. prowadzenie inwestycji, remontów i konserwacji użytkowanego majątku,

9. korzystanie z obiektu oraz majątku ruchomego udostępnianego członkom Y.K.S. oraz innym osobom fizycznym i prawnym,

10. kształtowanie postaw etycznych osób związanych z działalnością Y.K.S.

11. przestrzeganie zasad etykiety żeglarskiej,

12. promowanie i reklamowanie swojej działalności z wykorzystaniem mediów,

13. wyróżnianie osiągnięć żeglarskich,

14. organizowanie życia towarzyskiego we własnym lokalu klubowym.

Rozdział 3.

Członkowie, ich prawa i obowiązki.

§10.

Członkowie stowarzyszenia dzielą się na:

1.zwyczajnych,

2.wspierających,

3.honorowych.

§11.

1. Członkiem zwyczajnym może być każda osoba fizyczna po złożeniu deklaracji członkowskiej i zatwierdzeniu przez Zarząd.

2. Małoletni w wieku od 16 do 18 lat mogą korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego, z tym że w składzie zarządu Stowarzyszenia większość muszą stanowić osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

3. Małoletni poniżej lat 16 mogą, za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych uczestniczyć w Walnych Zebraniach bez prawa korzystania z biernego i czynnego prawa wyborczego.

§12.

Członkiem wspierającym , może być jedynie osoba prawna.

§13.

Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie osobom fizycznym posiadającym nieposzlakowaną opinię i szczególnie zasłużonym dla stowarzyszenia większością 2/3 głosów.

Członek honorowy zwolniony jest obowiązku płacenia składek członkowskich.

§14.

Członek stowarzyszenia ma prawo:

1. wybierać do władz Y.K.S. i być wybieranym do tych władz, z tym że bierne prawo wyborcze przysługuje osobom posiadającym status członka nieprzerwanie od 2 lat,

2. udziału we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia na zasadach określonych w statucie i regulaminach,

3. korzystać ze sprzętu, urządzeń i obiektów znajdujących się w użytkowaniu klubu według zasad obowiązujących w statucie i regulaminach,

4. korzystać z opieki i pomocy Stowarzyszenia w obronie swoich interesów wynikających z działalności członkowskiej,

5. składać wyjaśnienia we wszystkich przypadkach, w których władze Y.K.S. mają prawo podjąć decyzję dotyczącą jego osoby, oraz żądać ich uzasadnienia,

6. odwołać się od dotyczących go decyzji władz Stowarzyszenia do Walnego Zebrania Członków,

7. składać wnioski i opinie do władz Stowarzyszenia,

8. nosić odznaczenia i oznaki Stowarzyszenia.

§15.

Członek ma obowiązek:

1. przestrzegać postanowień statutu, regulaminów oraz uchwał i orzeczeń władz Stowarzyszenia,

2. aktywnie uczestniczyć w realizacji celów statutowych,

3. regularnie opłacać składki członkowskie i inne należności ustalone oddzielnymi przepisami,

4. dbać o majątek stowarzyszenia,

5. użytkować mienie stowarzyszenia zgodnie z jego przeznaczeniem,

6. przestrzegać norm współżycia społecznego i etykiety żeglarskiej oraz kultywować dobre obyczaje żeglarskie,

7. dbać o dobre imię stowarzyszenia,

8. godnie reprezentować banderę Rzeczypospolitej Polskiej,

9. wykonywać przyjęte na siebie lub nałożone obowiązki organizacyjne,

10. składać odpowiednie wyjaśnienia na wezwanie władz stowarzyszenia.

§16

1.Za szczególne zasługi dla Stowarzyszenia członek może być wyróżniony:

a. pochwałą ustną lub pisemną,

b. dyplomem,

c. nagrodą rzeczową,

d. odznaczeniem.

2.Wyróżnienia przyznaje Walne Zebranie Członków lub Zarząd Stowarzyszenia.

§17

1.Za nieprzestrzeganie statutu i regulaminów , członek może być ukarany:

a. upomnieniem ustnym lub pisemnym,

b. ostrzeżeniem na piśmie,

c. naganą na piśmie,

d. czasowym zawieszeniem praw członkowskich,

e. skreśleniem z listy członków.

2. Kary wymienione w ptk. a i b, może nakładać Zarząd.

3. Karę wymienioną w ptk. a,b,c,d, może nałożyć Sąd Koleżeński.

4. Pozostałe na wniosek Zarządu, Sądu Koleżeńskiego nakłada Walne Zebranie Członków.

§18.

Członkostwo ustaje w razie:

1. śmierci członka,

2. dobrowolnego wystąpienia członka, złożonego na piśmie do Zarządu,

3. skreślenia na wniosek Zarządu z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres przekraczający 1 rok,

4. skreślenia przez Walne Zebranie Członków z powodu rażącego naruszenia statutu lub działania na szkodę Stowarzyszenia,

5. skreślenia przez Walne Zebranie na wniosek Sądu Koleżeńskiego.

6. skazania prawomocnym orzeczeniem Sądu Powszechnego na karę dodatkową utraty praw publicznych.

Rozdział 4.

Władze Stowarzyszenia.

A. Postanowienia ogólne.

§19.

1. Władze Stowarzyszenia wybierane są na Walnym Zebraniu Członków w głosowaniu tajnym, równym i bezpośrednim.

2. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 3 do 4 lat, są one jednak obowiązane działać do czasu ukonstytuowania się nowo wybranych władz.

3. Ta sama osoba, może pełnić funkcję tylko w jednym z wymienionych w §23 władz Stowarzyszenia.

4. Zarząd ustępujący, do czasu ukonstytuowania się nowego, może podejmować jedynie czynności zwykłego Zarządu.

§20.

Prawomocne uchwały władz podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§21.

1. W przypadku ustąpienia lub odwołania członków władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, pozostałym członkom władz przysługuje prawo uzupełnienia składu, jednakże liczba nowych członków nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

2. Uzupełnienia, o których mowa w ptk.1 podlegają zatwierdzeniu na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. W przypadku ich nie zatwierdzenia przeprowadza się wybory uzupełniające.

3. Odwołanie wymienionych w punkcie 1 następuje na mocy uchwały, podjętej w przypadku uchylania się od pełnienia obowiązków przez okres 3 miesięcy.

§22.

1.Władzami Stowarzyszenia są:

a. Walne Zebranie Członków,

b. Zarząd,

c. Komisja Rewizyjna,

d. Sąd Koleżeński.

2. Władze Stowarzyszenia zobowiązane są przestrzegać demokracji wewnątrz-organizacyjnej, informować członków o bieżącej działalności oraz wysłuchiwać i rozpatrywać ich opinie, wnioski, stwarzać ogólne warunki do pełnego udziału w pracach stowarzyszenia wszystkich jego członków.

B. Walne Zebranie Członków.

§23.

1. Walne Zebranie Członków stanowi najwyższą władzę stowarzyszenia, uprawnioną do decydowania o tych wszystkich sprawach, w których statut nie określa właściwości innych władz.

2. W Walnym Zebraniu Członków uczestniczą również z głosem doradczym osoby zaproszone przez Zarząd lub inne organy Stowarzyszenia.

§24.

Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

§25.

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:

1. uchwalanie planu Zarządu w zakresie realizacji zadań statutowych,

2. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

3. udzielanie absolutorium Zarządowi,

4. podejmowanie uchwał o wyrażeniu zgody na planowane przez Zarząd uszczuplenia majątkowe wpływające znacząco na sposób realizacji celów statutowych, np.: sprzedaż jachtów balastowych,

5. podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach wniesionych przez członków lub władze Stowarzyszenia, szczególnie odnośnie sprzedaży nieruchomości będących własnością Stowarzyszenia,

6. rozpatrywanie odwołań od decyzji w sprawach członkowskich,

7. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu i likwidacji Stowarzyszenia.

§26.

Walne Zebranie Członków podejmuje prawomocne uchwały w pierwszym terminie przy obecności ponad połowy członków uprawnionych do głosowania, w drugim terminie bez względu na ilość obecnych.

§27.

1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków stowarzyszenia zwołuje Zarząd w pierwszym kwartale każdego roku określając datę, godzinę pierwszego terminu zebrania jak również godzinę drugiego terminu. Zarząd podaje terminy do wiadomości członków najpóźniej na dwa tygodnie przed planowanym terminem.

2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków sprawozdawczo-wyborcze zwoływane jest co 3-4 lata, a co roku jest zwoływane zwyczajne Walne Zebranie sprawozdawcze.

§28.

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków, może być zwołane w każdym czasie z inicjatywy władz Stowarzyszenia, żądanie władz nadrzędnych lub złożony na piśmie wniosek 1/5 ogółu członków .

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków rozpatruje tylko te sprawy, dla których zostało zwołane.

3. Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w terminie miesiąca od zaistnienia przyczyny wymienionej w punkcie 1.

4. §27 stosuje się odpowiednio.

C. Zarząd.

§29.

1. Zarząd składa się z 5 do 9 osób. Na pierwszym zebraniu nie później niż 7 dni po wyborze, Zarząd konstytuuje się wybierając z pośród siebie Komandora i V-ce Komandora .

2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Komandor lub V-ce Komandor .

§30.

Do kompetencji Zarządu należy:

1. realizowanie celów statutowych,

2. realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków,

3. reprezentowanie Stowarzyszenia,

4. zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia w ramach uprawnień udzielonych przez Walne Zebranie Członków,

5. przyjmowanie i skreślanie członków,

6. angażowanie i zwalnianie kierownika klubu oraz opiniowanie angażowania i zwalniania pozostałych pracowników klubu,

7. zwoływanie Walnych Zebrań Członków,

8. wydawanie regulaminów i przepisów wewnętrznych Stowarzyszenia.

9. orzekanie kar statutowych oraz przyznawanie nagród i wyróżnień,

10. wnioskowanie do Walnego Zebrania o ustalenie wysokości składek członkowskich,

11. zatwierdzanie wewnętrznych przepisów wymaganych postanowieniami Kodeksu Pracy,

12. opracowanie preliminarza budżetowego z uwzględnieniem wniosków Walnego Zebrania Członków,

13.zatwierdzania Budżetu klubu,

14.zatwierdzania Umów i zobowiązań finansowych.

§31.

 

1. Do występowania w imieniu Klubu jako osoby prawnej uprawniony jest Zarząd klubu lub upoważnieni uchwałą jego członkowie w zakresie udzielonych uprawnień.

2. Zobowiązania majątkowe i finansowe w imieniu Y.K.S. podpisują Komandor lub V-ce Komandor łącznie z członkiem Zarządu zgodnie z każdorazowym pełnomocnictwem udzielonym przez Zarząd odpowiednią uchwałą.

3. Korespondencję w imieniu Y.K.S. podpisują Komandor, V-ce Komandor lub Kierownik klubu w zakresie kompetencji udzielonych przez Zarząd.

 

D. Komisja Rewizyjna.

§32

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób.

2. Komisja Rewizyjna na swym pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza.

3. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o statut oraz obowiązujące przepisy i regulamin zatwierdzony przez Walne Zebrania Członków.

4. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby pozostające z członkami Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia oraz osoby skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne.

§33.

1. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy kontrolowanie całokształtu działalności statutowej, gospodarczej i finansowej Y.K.S. pod względem celowości, rzetelności i gospodarności.

2. Dla realizacji swych zadań Komisja Rewizyjna jest uprawniona do :

a. żądania niezbędnych wyjaśnień od Zarządu a także od poszczególnych pracowników,

b. zwracania się do władz administracyjnych o informacje niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia kontroli,

c. delegowanie przewodniczącego Komisji Rewizyjnej lub upoważnionego przez niego członka Komisji na posiedzenia Zarządu z głosem doradczym.

3. Komisja Rewizyjna zobowiązana jest do :

a. informowania Zarządu o wynikach kontroli oraz zgłaszania wniosków i zaleceń w

celu usunięcia stwierdzonych uchybień,

b. składania na Walnym Zebraniu Członków sprawozdania ze swej działalności oraz

przedstawienia oceny działalności Zarządu, ze szczególnym uwzględnieniem

realizacji uchwał z Walnego Zebrania Członków,

c. przedstawianie na Walnym Zebraniu Członków wniosku w sprawie udzielenia

absolutorium Zarządowi.

 

E. Sąd Koleżeński.

 

§34.

1. Sąd Koleżeński składa się z 3 osób w tym przewodniczącego, v-ce przewodniczącego i sekretarza.

2. Sąd Koleżeński opiera swą działalność na statucie stowarzyszenia i obowiązującym prawie.

3. Sąd Koleżeński orzeka o winie oraz może stosować kary wymienione w 17 ptk. a,b,c,d,

4. Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego przysługuje członkowi prawo odwołania się do najbliższego Walnego Zebrania Członków. Do tego czasu kara nie jest prawomocna.

5. Do zadań Sądu Koleżeńskiego należy orzekanie w sprawach dyscyplinarnych, wniesionych w odpowiednim trybie, oraz podejmowanie działań dla ugruntowania poszanowania przepisów, zasad etyki i dyscypliny żeglarskiej.

 

§35.

1. Sąd Koleżeński zobowiązany jest do składania sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

2. Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego oraz upoważnieni przez niego członkowie mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym

Rozdział 5.

Majątek Stowarzyszenia.

§36

1. Majątek Stowarzyszenia stanowi ogól praw rzeczowych, których przedmiotem są nieruchomości, ruchomości oraz fundusze.

2. Stowarzyszenie nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać swoim majątkiem zobowiązań jego członków oraz pracowników, jak również, osób z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia , opieki lub kurateli zwanej dalej ,,osobami bliskimi”.

3. Stowarzyszenie nie może przekazywać majątku na rzecz swoich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich.

4. Stowarzyszenie nie może wykorzystywać majątku na rzecz swoich członków, członków organów oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich , chyba że wykorzystywanie to wynika bezpośrednio ze statutowego celu Stowarzyszenia.

5. Stowarzyszenie nie może kupować na szczególnych zasadach towarów lub zamawiać usług podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

§37.

Na fundusze składają się:

a. składki członkowskie,

b. darowizny,

c. spadki i zapisy,

d. dotacje i subwencje,

e. dochody z ofiarności publicznej,

f. dochody z majątku Stowarzyszenia,

g. odsetki i dochody z kapitału,

h. dochody pozyskiwane z odpłatnej działalności pożytku publicznego,

i. dochody pozyskiwane z prowadzenia działalności gospodarczej,

§38.

1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą określoną odrębnymi przepisami. Dochód z działalności gospodarczej w całości służy do realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między członków .

2. Przedmiotem działalności gospodarczej Stowarzyszenia może być:

a. Produkcja i naprawa łodzi wycieczkowych i sportowych PKD 35.12.Z

b. Działalność organizatorów turystyki PKD 63.30.A

c. Wynajem nieruchomości na własny rachunek PKD 70.20.Z

d. Wynajem pozostałych środków transportu lądowego PKD 71.21.Z

e. Wynajem środków transportu wodnego PKD 71.22.Z

f. Wypożyczanie artykułów użytku osobistego i domowego PKD 71.40.Z

g. Reklama PKD 74.40.Z

h. Pozostałe formy kształcenia , gdzie indziej niesklasyfikowane PKD 80.42.Z

i. Działalność związana ze sportem PKD 92.62.Z

§39.

1. Do ważności oświadczeń woli Stowarzyszenia wymagane są podpisy jak w §32 ptk.2

W szczególnie uzasadnionych wypadkach Zarząd może ustanowić pełnomocników do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia.

Rozdział 6.

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia.

§40.

1. Uchwały w sprawie zmiany statutu podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów .

2. Uchwałę w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów.

3. O terminie Walnego Zebrania którego tematem będą zmiany Statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia, należy powiadomić pisemnie wszystkich członków Stowarzyszenia.

4. Uchwały wymienione w pkt 1 i 2 podlegają zatwierdzeniu przez organ rejestrujący.

 

 

Statu uchwalono na Walnym Zebraniu Członków Y.K.S. w dniu 24 kwietnia 2005.

Informacje kontaktowe

Yacht Klub Stal „Gdynia” – klub żeglarski działający w Gdyni.

Addres: 81-345 Gdynia, Aleja Jana Pawła II 9

Telefon/fax: (58) 620 16 62

E-mail:: info@ykstal.org.pl

Formularz kontaktowy