Regulamin Półkolonii

 

 

 REGULAMIN PÓŁKOLONII

w Szkółce Żeglarskiej YKStal Gdynia

 

Instruktorzy na półkoloniach dokładają wszelkich starań by stworzyć dzieciom jak najlepsze warunki do wypoczynku, umożliwić im aktywne uczestnictwo w zaplanowanych zajęciach i życiu grupy oraz zorganizować czas wolny w sposób przyjemny i pożyteczny.

 1. Uczestnikami półkolonii mogą być dzieci w wieku od 6 do 12 lat.
 1. Uczestnicy półkolonii przebywają pod opieką wychowawców od godz. 9.00.- do godz.16.00.
 1. Rodzice są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka do placówki i z powrotem. Dzieci są odbierane z placówki wyłącznie przez osoby wskazane w karcie kwalifikacyjnej. W przypadku samodzielnego powrotu dziecka do domu rodzice są zobowiązani napisać oświadczenie.
 1. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do punktualnego odbioru dziecka z zajęć do godz.16.00 – zgodnie z oświadczeniem rodzica/opiekuna. W przypadku niemożności odbioru dziecka do godz. 16.00 spowodowanego siłą wyższą, prosimy o poinformowanie o tym fakcie Organizatora, że dziecko zostanie odebrane do godz. 16:30 – pod numerem telefonu: 502-248-731.

W przypadku nieodebrania dziecka w ustalonych godzinach przez rodziców/opiekuna prawnego lub osobę wskazaną w oświadczeniu (w godzinach opisanych w pkt. 2 i 4) stosuje się dodatkową opłatę za każdą minutę opóźnienia w wysokości 1 zł brutto.

 1. Uczestnicy półkolonii mają prawo do:
  1. spokojnego wypoczynku,
  2. uczestniczenia we wszystkich zajęciach organizowanych podczas turnusu,
  3. korzystania ze wszystkich urządzeń i sprzętów niezbędnych do realizacji programu półkolonii,
  4. wnoszenia próśb i skarg oraz propozycji zmian w programie turnusu.
 1. Uczestnicy mają obowiązek:
  1. bezwzględnie podporządkować się poleceniom instruktorów,
  2. przestrzegać ramowego harmonogramu dnia,
  3. brać udział w realizacji programu półkolonii,
  4. szanować mienie, pomoce dydaktyczne, sprzęt – za szkody wyrządzone przez dziecko, materialnie odpowiedzialni są rodzice lub opiekunowie,
  5. kulturalnie zachowywać się podczas spożywania posiłków,
  6. przestrzegać zasad poruszania się po drogach, na kąpieliskach,
  7. posiadać strój kąpielowy + ręcznik, strój sportowy, kurtkę przeciwdeszczową oraz komplet ubrań i butów na zmianę (wraz z bielizną).
  8. szanowania rzeczy własnych i kolegów,
  9. natychmiastowego powiadomienia wychowawcy lub kierownika półkolonii o zaistniałych problemach i wypadkach.
 1. Samowolne oddalenie się od opiekunów, niesubordynacja, niezdyscyplinowanie, niewykonywanie poleceń instruktorów, nieprzestrzeganie regulaminu będzie karane upomnieniem, naganą a w ostateczności wykluczeniem uczestnika z udziału w półkoloniach. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do skreślenia dziecka z listy uczestników półkolonii, bez zwrotu należności za niewykorzystaną część turnusu, w przypadku rażącego łamania zasad uczestnictwa w półkoloniach.
 1. Rodzic/opiekun ma prawo do rezygnacji z udziału w półkoloniach. Za dzień rezygnacji uważa się dzień doręczenia organizatorowi pisma zawierającego oświadczenie o rezygnacji z udziału w półkoloniach we wskazanych dniach. W przypadku rezygnacji z półkolonii, organizator nie zwraca wpłaconej kwoty. Organizator może wyrazić zgodę na zwrot równowartości niewykorzystanej części kwoty opłaty za półkolonie, w przypadku gdy Rodzic/opiekun zgłaszający rezygnację zajdzie osobę na zwolnione miejsce.

Rezygnacja z części zajęć nie zwalnia z obowiązku wniesienia pełnej opłaty za turnus, ani nie uprawnia do ubiegania się o zwrot części kosztów.

 1. Warunkiem uczestnictwa dziecka w wybranym przez klienta turnusie półkolonii jest dokonanie wszelkich formalności przed rozpoczęciem turnusu, tj. dostarczenie uzupełnionej i podpisanej karty kwalifikacyjnej oraz potwierdzenie wpłaty zaliczki w wysokości 250 złotych (np. drogą mailową), uregulowanie opłaty  (wpłata najpóźniej na 2 tygodnie przed rozpoczęciem turnusu), o kolejności przyjęcia decyduje termin złożenia dokumentów i potwierdzenia wpłaty. Brak wpłaty całkowitej kwoty może wiązać się z anulowaniem rezerwacji.

Zaliczka jest bezzwrotna, gdyż stanowi rezerwację miejsca w grupie półkolonijnej i blokuje miejsce innym klientom.

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, w sytuacjach gdy program nie może być zrealizowany z przyczyn pogodowych lub innych niezależnych od organizatora.
 1. Organizator zapewnia uczestnikom ubezpieczenie NNW zgodnie z warunkami ubezpieczenia firmy ubezpieczającej.
 1. W celu zapewnienia prawidłowej opieki medycznej podczas trwania turnusu rodzic/opiekun akceptuje lub nie akceptuje możliwość podania leków uczestnikowi półkolonii. W tym celu składa odpowiednie oświadczenie.

Top