YK „Stal” Gdynia

ZARZĄD
delimiter image
Skład zarządu:
 • Jarosław Kukliński – Komandor Klubu
 • Kajetan Kilanowski
 • Wojciech Ogrodnik
 • Jakub Wyrębski
 • Ryszard Włudzik
 • Zarząd składa się z 5 do 9 osób. Na pierwszym zebraniu nie później niż 7 dni po wyborze, Zarząd konstytuuje się wybierając z pośród siebie Komandora i V-ce Komandora.
 • Posiedzenia Zarządu zwołuje Komandor lub V-ce Komandor.
Do kompetencji Zarządu należy:
 • realizowanie celów statutowych,
 • realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
 • reprezentowanie Stowarzyszenia,
 • zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia w ramach uprawnień udzielonych przez Walne Zebranie Członków,
 • przyjmowanie i skreślanie członków,
 • angażowanie i zwalnianie kierownika klubu oraz opiniowanie angażowania i zwalniania pozostałych pracowników klubu,
 • zwoływanie Walnych Zebrań Członków,
 • wydawanie regulaminów i przepisów wewnętrznych Stowarzyszenia.
 • orzekanie kar statutowych oraz przyznawanie nagród i wyróżnień,
 • wnioskowanie do Walnego Zebrania o ustalenie wysokości składek członkowskich,
 • zatwierdzanie wewnętrznych przepisów wymaganych postanowieniami Kodeksu Pracy,
 • opracowanie preliminarza budżetowego z uwzględnieniem wniosków Walnego Zebrania Członków,
 • zatwierdzania Budżetu klubu,
 • zatwierdzania Umów i zobowiązań finansowych.

Informacje kontaktowe

Yacht Klub Stal „Gdynia” – klub żeglarski działający w Gdyni.

Addres: 81-345 Gdynia, Aleja Jana Pawła II 9

Telefon/fax: (58) 620 16 62

E-mail:: info@ykstal.org.pl

Formularz kontaktowy