Skład zarządu:

 • Jarosław Kukliński – Komandor Klubu
 • Jakub Spera- v-ce Komandor Klubu
 • Marta Ligęzińska
 • Kajetan Kilanowski
 • Ryszard Włudzik

 Skład zarządu:

 • Zarząd składa się z 5 do 9 osób. Na pierwszym zebraniu nie później niż 7 dni po wyborze, Zarząd konstytuuje się wybierając z pośród siebie Komandora i V-ce Komandora.
 • Posiedzenia Zarządu zwołuje Komandor lub V-ce Komandor.

Do kompetencji Zarządu należy:

 • realizowanie celów statutowych,
 • realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
 • reprezentowanie Stowarzyszenia,
 • zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia w ramach uprawnień udzielonych przez Walne Zebranie Członków,
 • przyjmowanie i skreślanie członków,
 • angażowanie i zwalnianie kierownika klubu oraz opiniowanie angażowania i zwalniania pozostałych pracowników klubu,
 • zwoływanie Walnych Zebrań Członków,
 • wydawanie regulaminów i przepisów wewnętrznych Stowarzyszenia.
 • orzekanie kar statutowych oraz przyznawanie nagród i wyróżnień,
 • wnioskowanie do Walnego Zebrania o ustalenie wysokości składek członkowskich,
 • zatwierdzanie wewnętrznych przepisów wymaganych postanowieniami Kodeksu Pracy,
 • opracowanie preliminarza budżetowego z uwzględnieniem wniosków Walnego Zebrania Członków,
 • zatwierdzania Budżetu klubu,
 • zatwierdzania Umów i zobowiązań finansowych.

Top