Zwyczajne Walne Sprawozdawcze Zgromadzenie członków klubu

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Yacht Klubu Stal  zwołuje Zwyczajne Walne Sprawozdawcze Zgromadzenie członków klubu w dniu  18.03.2023 r 

godz. 11.00  I-szy termin

godz. 11.15 II-gi termin

Porządek Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków

Yacht Klubu Stal Gdynia

W dniu 18.03.2023 r

Godz. 11.00

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Sprawozdawczego przez Komandora Klubu
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania
 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej
 4. Ogłoszenie prawomocności Walnego Zebrania Sprawozdawczego
 5. Wybór Komisji Wniosków i Uchwał
 6. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad
 7. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności za okres 01.01.2022 – 31.12.2022
 8. Przedstawienie sprawozdania finansowego za okres  01.01.2022 – 31.12.2022
 9. Sprawozdanie Komisji rewizyjnej za okres 01.01.2022- 31.12.2022
 10. Sprawozdanie Sądu koleżeńskiego za okres 01.01.2022 – 31.12.2022
 11. Dyskusja nad sprawozdaniami
 12. Głosowanie na przyjęciem sprawozdania finansowego i  z działalności Zarządu
 13. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi
 14. Przedstawienie propozycji zmian statutowych
 15. Dyskusja nad zmianami statutowymi
 16. Głosowanie nad przyjęciem zmian statutowych
 17. Wolne wnioski
 18. Zamknięcie Zebrania
Recommend
Share
Tagged in