Zwyczajne Walne Sprawozdawcze Zgromadzenie członków klubu

ZAWIADOMIENIE
Zarząd Yacht Klubu Stal zwołuje Zwyczajne Walne Sprawozdawcze Zgromadzenie członków klubu w dniu 06 11 2021

godz. 11.00 I-szy termin
godz. 11.15 II-gi termin
Porządek Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków
Yacht Klubu Stal Gdynia
W dniu 06 11 2021
Godz. 11.00

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Sprawozdawczego przez Komandora Klubu
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania
 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej
 4. Ogłoszenie prawomocności Walnego Zebrania Sprawozdawczego
 5. Wybór Komisji Wniosków i Uchwał
 6. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad
 7. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności za okres 01.01.2020 – 31.12.2020
 8. Przedstawienie sprawozdania finansowego za okres 01.01.2019 – 31.12.2019 oraz 01.01.2020 – 31.12.2020
 9. Sprawozdanie Komisji rewizyjnej za okres 01.01.2019 – 31.12.2019 oraz 01.01.2020- 31.12.2020
 10. Sprawozdanie Sądu koleżeńskiego za okres 01.01.2019 – 31.12.2019 oraz 01.01.2020 – 31.12.2020
 11. Dyskusja nad sprawozdaniami
 12. Głosowanie na przyjęciem sprawozdania finansowego i z działalności Zarządu
 13. Zatwierdzenie uzupełnienia członków Zarządu w miejsce złożonych rezygnacji
 14. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi
 15. Przedstawienie propozycji zmian statutowych
 16. Dyskusja nad zmianami statutowymi
 17. Głosowanie nad przyjęciem zmian statutowych
 18. Przedstawienie wypracowanego projektu Porozumienia oraz Nowej Umowy Dzierżawy pomiędzy spółką Nowa Marina Gdynia, a YK Stal Gdynia w sprawie budowy nowej inwestycji klubowej, wystąpienie prezesa PZŻ, oraz wystąpienie prezesa Nowa Marina Gdynia
 19. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu Porozumienia oraz Nowej Umowy Dzierżawy oraz w sprawie upoważnienia Zarządu YK Stal do zawarcia Porozumienia oraz Nowej Umowy Dzierżawy w imieniu Yacht Klubu Stal Gdynia – zgodnie z projektami dokumentów załączonymi do podejmowanej uchwały.
 20. Podjęcie Uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu YK Stal do nabycia lokalu/lokali komercyjnych w inwestycji Nowa Marina Gdynia – podjęcie uchwały.
 21. Wolne wnioski
 22. Zamknięcie Zebrania

  UWAGA:
  Z uwagi na zagrożenie covid 19 , w trosce o Państwa zdrowie , proszę o przestrzeganie, reżimu sanitarnego ,wejście tylko w maseczkach ochronnych z zachowaniem odpowiedniej odległości.
Recommend
Share
Tagged in